{{user.i}}
{{user.login}}
Σ {{$bui.prettyMoney(user.balance)}} USDT
{{user.i}}
Đừng trong đăng Ký
Выход {{user.isAuth}}
Mở trực tuyến-nói chuyện
Tệ
thay đổi 24/7
đăng Ký
Σ {{$bui.prettyMoney(user.balance)}} USDT
{{user.notificationCounter}}

Tệ đổi

Ứng dụng thực hiện từ 7:30 đến 23:00 HOA thời gian bảy ngày một tuần, xử lý trên đồng hồ.


{{L('CHANGE_AVALIBLEACTIVES')}}

{{L('CHANGE_AVALIBLEFORBUY')}}

{{L('CHANGE_NOTINBRIEFCASE')}}

{{L('CHANGE_METHODOUT')}} {{L('CHANGE_METHODIN')}}

{{L('CHANGE_VOLUMES')}}

{{L('CHANGE_GIVE')}}  ({{L('CHANGE_LOT')}} {{methodItem.rules.inLot}}) {{L('CHANGE_RECIVE')}}  ({{L('CHANGE_LOT')}} {{methodItem.rules.outLot}})

{{L('CHANGE_REQUISITES_TITLE')}}


{{L('CHANGE_WARNING_AUTH')}} {{L('BTN_LOGIN')}} {{L('LABEL_OR')}} {{L('BTN_REGIN')}}
{{unreadCounter}}
{{L('CHAT_WIDGET_TITLE')}}